Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

 

JAARVERSLAG 2023
 

Huurdersvereniging Weidelanden

Wat doet de Huurdersvereniging Weidelanden?

Huurdersvereniging Weidelanden behartigt de belangen van alle huurders van CazasWonen. Deze huurders wonen in vijf gemeenten: De Ronde Venen, Woerden, Montfoort, Utrecht en IJsselstein.
Wij informeren u over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woningleefbaarheid.

Wanneer u over bovenstaande onderwerpen vragen heeft, kunt u deze via de website
www.hv-weidelanden.nl aan ons stellen. Naast onze adviesrol aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van CazasWonen. We adviseren de corporatie bijvoorbeeld over het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we gevraagd als Huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen van CazasWonen en over sommige onderwerpen mee kunnen beslissen.

De Huurdersvereniging is gelijkwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken tussen de Gemeenten en CazasWonen.

Deze afspraken vinden in vijf gemeenten plaats: Woerden, Montfoort, Utrecht, De Ronde Venen en IJsselstein.

Hoe houden wij contact met onze huurders?
Wij onderhouden de contacten via onze website, op onze pagina’s in het bewonersblad THUIS in het Groene Hart, overleg met de bewonerscommissies en de contacten in de Algemene LedenVergadering. 
Ook werken wij met een klankbordgroep en daaruit voortvloeiend een tweetal werkgroepen.

Lid worden van de huurdersvereniging
Lid zijn van de Huurdersvereniging is belangrijk. Hoe meer huurders lid zijn, hoe sterker we staan in het overleg met CazasWonen en de Gemeenten. Maar ook volgen we kritisch de effecten van nieuwe overheidsmaatregelen voor onze huurders. Zo nodig protesteren we hiertegen, eventueel samen met andere Huurdersverenigingen en doen we voorstellen voor betere alternatieven. 
De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 0,50 per maand. Dit bedrag wordt maandelijks automatisch met de huur geïnd door CazasWonen. De contributie komt ten goede aan de activiteiten van Weidelanden.  Voor lidmaatschap kunt u zich aanmelden door het invullen van het formulier op de website: www.hv-weidelanden.nl

1 januari 2023 bestaat het bestuur uit de volgende personen
Jan Peltenburg, voorzitter
Aad Kruys, secretaris

Nico Verbrugge, penningmeester

Willem Visser, bestuurslid

Henny van Rhee, bestuurslid

Sjaak Ruijsendaal, bestuurslid

Martijntje Steenbeek, bestuurslid

De vergaderingen, bijeenkomsten en het overleg met CazasWonen:
Veertien bestuursvergaderingen

Zesmaal overleg met CazasWonen

Zesmaal agenda-overleg tussen Dagelijks Bestuur Weidelanden en CazasWonen

Tweemaal overleg met de twee RvC-leden die onze belangen behartigen in de Raad van Commissarissen

Twaalfmaal Bestuurlijk en Ambtelijk overleg met de gemeenten Woerden, Utrecht, Montfoort, IJsselstein en De Ronde Venen.

Vijfmaal Overleg met Stedelijk overleg Utrechtse huurdersorganisaties

Vijfmaal met de STUW (Stichting Utrechtse Woningcorporaties)

4 januari 2023: Bestuur HV-Weidelanden:
De fusie van HV-IJsselstein en HV-Weidelanden is zo goed als rond. Sjaak Ruijsendaal en Martijntje Steenbeek zijn aangeschoven en worden in de Algemene Vergadering voorgesteld.
Het kantoor van Weidelanden blijft in Harmelen, daar zijn de faciliteiten aanwezig die er nodig zijn.
De kalender van het Bestuurlijk overleg met de vijf gemeenten geeft aan dat er veel werk is 
voor de bestuursleden. Bij het Tripartitenoverleg zal altijd een of twee bestuursleden aanwezig zijn.
De werkwijze van Weidelanden wordt uitgelegd aan het bestuur, Klankbordgroep, Werkgroepen, Bestuurlijk Overleg, Gemeentelijk Overleg, e.d.

Tripartitenoverleg met Utrecht wordt toegezegd dat de Prestatieafspraken voor de komende vier jaar 31 januari klaar moet zijn.

Woerden: de opvang van Oekraïners gaat goed.

De Ronde Venen: Woonruimteverdeling is een struikelblok.

De glasvezelkabel komt eraan, het is niet verplicht om daaraan deel te nemen.

De service-abonnementen van Provides en GroenWest zullen door CazasWonen gelijkgetrokken worden.

18 januari: Overleg CazasWonen en HV-Weidelanden:
De kennismaking met de huurders van IJsselstein zal plaatsvinden op 22 februari in het Fulcotheater in IJsselstein. 
Weidelanden wil weer naar buiten treden na de Corona-jaren, dit is het begin. De huurders van IJsselstein hebben plannen en advies nodig van de voor deze mensen nieuwe Corporatie.

30 januari en 1 februari:
30 januari: Huurdersverenigingen Utrecht:

Overleg met de huurdersverenigingen van Utrecht. Hierin wordt het overleg voorbereid

1 februari: Stuurgroep Huren Utrecht:

Overleg met de gemeente Utrecht, STUW (Stichting Utrechtse Woningcorporaties) Huurdersorganisaties (Portaal, HVM, Boks en Weidelanden)

8 februari: Tripartitenoverleg gemeente Woerden:
Voortgang fusie en Koersplan.

Strategie woningbouwplannen Woerden.

21 februari: Tripartitenoverleg gemeente Montfoort:
Jaarmonitor 2022 prestatieafspraken 2022-2025 gemeente Montfoort – CazasWonen –
HV-Weidelanden

1 maart: Bestuur HV-Weidelanden:
Huishoudelijk Reglement en Fusie-statuten worden aangepast.

Portefeuillestrategie 2022 – 2032 CazasWonen.

Advies voor de Huurverhoging 2023.

2 maart: Tripartitenoverleg Gemeente De Ronde Venen:
Nieuwbouwprojecten worden geprojecteerd, hier liggen kansen voor CazasWonen.

15 maart: Overleg CazasWonen en HV-Weidelanden: 
Energie armoede aanpak, Visie huurdersbetrokkenheid en KWH-meting zijn de belangrijkste punten.

22 maart: ALGEMENE JAARVERGADERING HV-WEIDELANDEN:  
Jaarverslag van de secretaris en financieel jaarverslag van de penningmeester zijn naar tevredenheid goedgekeurd met dank aan de beide heren voor het vele werk.

25 personen wonen de jaarvergadering bij.

De fusie heeft plaatsgevonden tussen Weidelanden en huurdersvereniging IJsselstein.

Bij CazasWonen heeft de wisseling van de wacht plaatsgevonden. Mevrouw Saar Spanjaard is de nieuwe directeur bestuurder en mevrouw Danielle van Veen is in plaats van Rob Meijrink gekomen. Hartelijk welkom.

27 maart: Tripartitenoverleg Gemeente IJsselstein:
Monitoring van de Prestatieafspraken 2022

Nieuwbouwontwikkeling heeft hoge prioriteit.

In 2022 zijn gemeente Woerden, IJsselstein en Cazas wonen gestart met oprichting van de FIXbrigade. Doel is om bewoners te helpen energie te besparen en kosten te verminderen.

5 april Bestuur HV-Weidelanden:
Nieuw in de Woningwet is de bepaling dat uiterlijk op 1 april overleg plaatsvindt tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. De corporatie nodigt de andere partijen hiervoor uit (artikel 44 lid 1). * In alle gemeenten behalve Utrecht hebben we echter meerjarige prestatieafspraken en de afspraak dat we niet jaarlijks dit gesprek voeren en een bod uitbrengen, maar gezamenlijk tweemaal per jaar monitoren en in het najaar een jaaragenda opstellen. Alleen in de gemeente Utrecht hebben we deze afspraak niet. Wel zijn gemeente, huurdersvertegenwoordigingen en corporaties vergevorderd met elkaar in gesprek over de Prestatieafspraken 2023 – 2026.
Deze prestatieafspraken zijn te beschouwen als kaderafspraken voor een periode van vier jaar, die op onderdelen jaarlijks geconcretiseerd worden middels een set werkafspraken.

17 en 19 april:
17 april: overleg Stedelijke Huurdersverenigingen:

Voorbereiden Stuurgroep Huren Utrecht op 19 april.

19 april: Stuurgroep Huren Utrecht:

Overleg met de gemeente Utrecht, STUW (Stichting Utrechtse Woningcorporaties) Huurdersorganisaties (Portaal, HVM, Boks en Weidelanden)


10 mei: Overleg CazasWonen - Bestuur HV-Weidelanden:
Feedback van bewoners, Bewonersbijeenkomst IJsselstein (22-2-23)
Beter onderhoud van de woningen
Bewoners willen actief meedenken, meedoen en meebeslissen
Duidelijkheid over planning van werkzaamheden
Nieuwbouw voor jongeren en (ruime) seniorenwoningen
Werken aan veiligheid en leefbaarheid

24 mei bestuur HV-Weidelanden:
Uitnodiging versturen: 1e klankbordgroep op 30 mei in het ‘Wapen van Harmelen’ 
Van Groot naar Beter:
De regels die nu gehanteerd worden zijn niet duurzaam en niet de manier om bewoners te stimuleren van groot naar beter te gaan, zeker voor de bewoners die al 30 jaar en meer een huis huren.

Er zijn meer richtlijnen nodig om de medewerkers van Cazas handvatten te geven om te komen tot juiste besluiten

19 en 21 juni:
19 juni: Overleg Stedelijke Huurdersverenigingen.

Voorbereidend Stuurgroep Huren op 21 juni.

21 juni: Stuurgroep Huren Utrecht:

Aanbesteding Woonadviseur Ouderen:

Aanleiding:
Passend wonen en doorstroming zijn belangrijke speerpunten
Huidig contract Verhuisadviseur Senioren loopt eind november 2023 af.
Actieplan; Een (t)huis voor ouderen.
Concept prestatieafspraken.

21 juni: Tripartitenoverleg gemeente Montfoort:
Koersplan en Portefeuillestrategie gemeente Montfoort.

21 juni: Overleg CazasWonen - Bestuur HV-Weidelanden:
Benoeming nieuwe Huurderscommissaris RvC.

Het Visitatierapport is Prima, de uitkomst is bijna een juweeltje voor de Corporatie.

26 juli: Bestuur HV-Weidelanden:
Vragen over de Volkshuisvesting in de gemeenten De Ronde Venen, Woerden, Montfoort, IJsselstein en Utrecht, opgesteld vanuit de huurdersverenigingen van Utrecht

D66 maakt zich in IJsselstein hard voor woningbouw.

De vragenlijst is aan de fracties van de gemeenteraden in het werkgebied van Cazas Wonen.

23 augustus: Bestuur HV-Weidelanden:
Profiel van 2 nieuwe leden van de RvC is ontvangen.

Per 1 januari 2024 nemen wij afscheid van RvC-lid die de belangen behartigt van de huurdersvereniging in de RvC.

De invulling en de uitnodiging van de Klankbordgroep van 18 september a.s. wordt opgestart.

6 september: Overleg CazasWonen en HV-Weidelanden:
Onthullingbouwbord Snellerpoort op 30 november om 13:00 uur.

Update van het Sociaal Statuut

25 september: Tripartitenoverleg gemeente Montfoort:
Huisvesting statushouders.

Adequater gebruik maken van beschikbare woningvoorraad, meer mensen in één huis, meer huizen op dezelfde kavel, meer doorstroming van senioren.

27 september: Bestuur HV-Weidelanden:
Evaluatie Klankbordgroep van 19 september jl.

5 oktober: Tripartitenoverleg gemeente Woerden:
Evaluatie openingsfeest Houttuin.

Halfjaarmonitor 2023 Prestatieafspraken gemeente Woerden.

7 en 9 oktober:
7 oktober: Overleg Huurdersverenigingen Utrecht

Overleg Stuurgroep Huren voorbereiden.

9 oktober: Stuurgroep Huren Utrecht:
Samenwerkingsafspraken Utrecht, Gemeente Utrecht, Bo-Ex, Habion, SSH, Stichting Portaal, Woonin en Utrechtse Huurdersorganisaties.

11 oktober: Bestuur HV-Weidelanden:
Evaluatie en Voortgang van het Bestuur Weidelanden.

Evaluatie overleg Gemeenten en Huurdersvertegenwoordiging.

30 oktober: Sollicitaties RvC-leden:
Er zijn 5 personen uitgenodigd.

6 november: Tripartitenoverleg gemeente IJsselstein:
Proces Prestatieafspraken 2025 – 2028.

Voortgang huisvesting statushouders.

8 november: Bestuur HV-Weidelanden:
Procedure benoeming reservelid voor de Regionale Geschillencommissie.

Voordracht van HV-Weidelanden lid voor de RvC.

Werkgroepen gaan 13 november van start.

13 november: Stuurgroep Huren Utrecht:
Ondertekening Samenwerkingsafspraken 2023 – 2026.

Evaluatie statushouderhuisvesting.

Leegstandaanpak, samenwerking voorkom leegstand.

Wijziging Huisvestingverordening 1 juli 2024.

15 november: Overleg CazasWonen en HV-Weidelanden:
Presentaties van:

Sessie Sociaal Statuut – Huurdersvereniging Weidelanden.

Verhuur en doorstroming: Passend wonen en beter benutten bestaand bezit.

Adviesaanvraag concept-jaarplan 2024 “Samen verder bouwen”

29 november: Bestuur HV-Weidelanden:
Besprekingen van de jaarplannen in het bestuur:

Jaarplan Prestatieafspraken IJsselstein 2024.

Jaarplan CAZASwonen 2024 “Samen verder Bouwen.

Sociaal Statuut – Huurdersvereniging Weidelanden.

Aftreed-rooster Bestuursleden.

30 november: Tripartitenoverleg gemeente De Ronde Venen:
Presentatie Koersplan en Portefeuillestrategie CAZASwonen 2023 – 2026.

Halfjaarmonitor Prestatieafspraken 2023-2026 De Ronde Venen – CAZASwonen –
HV-Weidelanden.
Besprekingen nieuwbouwprojecten en kansen.

Mijdrecht 1 maart 2024
Aad Kruys, secretaris HV-Weidelanden.

a.kruys@hv-weidelanden.nl             
www.hv-weidelanden.nl       

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.