Jaarverslag 2019 Huurdersvereniging Weidelanden

Jaarverslag 2019 Huurdersvereniging Weidelanden

Jaarverslag 2019 Huurdersvereniging Weidelanden

Wanneer u over bovenstaande onderwerpen vragen heeft, kunt u deze via de website www.hv-weidelanden.nl aan ons stellen. Naast onze adviesrol aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie bijvoorbeeld over het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we gevraagd als Huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen van GroenWest en over sommige onderwerpen mee kunnen beslissen.
De Huurdersvereniging is sinds 1 juli 2015 gelijkwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken tussen de Gemeenten en GroenWest. 
Deze afspraken vinden in vier gemeenten plaats; Woerden, Montfoort, Utrecht en De Ronde Venen.

Hoe houden wij contact met onze huurders?
Wij onderhouden de contacten via onze website, op onze pagina’s in het bewonersblad THUIS in het Groene Hart, overleg met de bewonerscommissies en de contacten in de Algemene Leden Vergadering.
Ook werken wij met een klankbordgroep en daaruit voortvloeiend een zestal werkgroepen.Het volledige jaarverslag vindt u hier

Lid worden van de huurdersvereniging
Lid zijn van de Huurdersvereniging is belangrijk. Hoe meer huurders lid zijn, hoe sterker we staan in het overleg met GroenWest en de Gemeenten. Maar ook volgen we kritisch de effecten van nieuwe overheidsmaatregelen voor onze huurders. Zo nodig protesteren we hiertegen, eventueel samen met andere Huurdersverenigingen en doen we voorstellen voor betere alternatieven.
De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 0,50 per maand. Dit bedrag wordt maandelijks automatisch met de huur geïnd door GroenWest. De contributie komt ten goede aan de activiteiten van Weidelanden.
Voor lidmaatschap kunt u zich aanmelden door het invullen van het formulier op de website: www.hv-weidelanden.nl  - Lid worden en aanmelden

In 2019 bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Jan Peltenburg, voorzitter,

Aad Kruys, secretaris,

Louis Dolmans, penningmeester,

Jan Duijs, bestuurslid,

Klaas Prosman, bestuurslid.
Frans van den Berg, bestuurslid

De vergaderingen, bijeenkomsten en het overleg met GroenWest:
Tien bestuursvergaderingen

 • Zevenmaal overleg met GroenWest
 • Zevenmaal agenda-overleg tussen Dagelijks Bestuur Weidelanden en GroenWest
 • Tweemaal overleg met de twee RvC-leden die onze belangen behartigen in de Raad van Commissarissen
 • Twaalfmaal Bestuurlijk en Ambtelijk overleg met de gemeenten Utrecht, Woerden, Montfoort en De Ronde Venen.
 • Vijfmaal Overleg met Huurders030 (Belangenbehartiging van de Utrechtse huurdersorganisaties)
 • Vijfmaal Ambtelijk overleg met de wethouder van de genoemde gemeenten.
 • Vijfmaal met de STUW (Stichting Utrechtse Woningcorporaties)

9 januari 2019 was de eerste vergadering:
Jan Peltenburg zit als interim-voorzitter de vergadering voor, tot aan de Algemene ledenvergadering van 20 maart neemt Jan de honneurs waar. Zowel het bestuur als GroenWest is hier zeer blij mee.

Het jaarplan, opgesteld in samenwerking met GroenWest en Atrivé, gaan wij in werking zetten.

De eerste prioriteit is het opstarten van een Klankbordgroep en daaruit zullen werkgroepen gaan ontstaan.

23 januari:
Samen met GroenWest maken wij Prestatieafspraken met de gemeenten.

Weidelanden is formeel betrokken bij het opstellen van de prestatieafspraken. Bij het overleg over de realisatie hiervan zijn wij betrokken bij het opstellen van de activiteiten en de controle van gemeente en corporatie.

De prestatieafspraken zijn in vijf onderwerpen verdeeld en worden jaarlijks geëvalueerd.

1. Betaalbaar wonen
Huurbeleid, huurverhoging grondprijzen, schuld hulpverlening

 1. Beschikbaarheid
  Nieuwbouw, verkoopbeleid, toewijzing, (bijzondere) doelgroepen
 2. Duurzaamheid
  Energetische verbetering, nieuwbouw, zonnepanelen
 3. Wonen en Zorg
  Ouderen, kwetsbare huurders
 4. Leefbaarheid? Overleg
  Woonomgeving, samenwerking woonproblematiek
 5. Ondernemingsplan
  Strategie, Informatie en invloed hebben

Een advies te geven over de huurverhoging voor 2019 inhoudende:
        o 1,6% (inflatie) huurverhoging voor de huishoudens met een inkomen tot € 42.436
        o 1,6% (inflatie) huurverhoging voor de inkomens vanaf € 42.436 bij een huur boven
            de liberalisatiegrens
        o 5,6% (inflatie + maximale opslag van 4,0%) huurverhoging voor de inkomens vanaf
            € 42.436 bij een huur onder de liberalisatiegrens
        o 1,6% (inflatie) huurverhoging voor de vrijesectorhuurwoningen
        o 1,6% (inflatie) huurverhoging voor de overige woongelegenheden
        o 1,6% of 3%huurverhogingvoorparkeerplaatsenengarageboxen,afhankelijk van   
            de contract
        o Geen huurverhoging door te voeren bij 13 woningen waar een
            sociaalplan van kracht is.
        o De huur van BOG en MOG wordt conform contract verhoogd

Overwegende dat:

          ·De wettelijk toegestane huursomverhoging voor dit jaar is vastgesteld op 1,6%   
            ( inflatie) + 1% inclusief huurharmonisatie

         
·Het sociaal huurakkoord uitgaat van een maximaal gemiddelde huurverhoging
            van 1,6% (inflatie) exclusief huurharmonisatie

         
·Ook dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk is
          ·De huurverhoging in lijn ligt met de prestatieafspraken met gemeenten

Het instemmen met het servicekostenbeleid rond zonnepanelen:
GroenWest vraagt aan het Bestuur van Weidelanden in te stemmen met het feit dat wij de vergoeding die huurders betalen en die verbonden zijn aan het plaatsen van zonnepanelen, opnemen in de servicekosten.
De hoogte van de vergoeding die we vragen is gebaseerd op maximaal de helft van de geschatte besparing. Deze is vervolgens vertaald naar een vaste staffel afhankelijk van het aantal door de huurders afgenomen zonnepanelen.

27 februari:
Het bestuur heeft het jaarplan en de startnotities van de werkgroepen ontvangen, wij gaan ermee aan de slag.
De startnotities van de werkgroepen zijn bekend, de trekkers van Weidelanden en participanten van GroenWest zijn bekend.

Positief advies gegeven voor het gebruik door GroenWest van het concept Huurverhoging en het concept zonnepanelen.

In het verleden werd de huur verhoogd met de helft van de te besparen energiekosten van de huurder. Aanvankelijk was er wat verschil van inzicht of de vergoeding echt wel onder de servicekosten thuishoort.

13 maart:
De jaarstukken van GroenWest 2018 d.d. 6 maart 2019 zijn toegelicht door mevrouw Verdooren.

“Iedereen verdient een stevige thuisbasis. Daarom maken wij wonen in het Groene Hart betaalbaar en steunen wij kwetsbare doelgroepen met passende woningen. Wij gaan hierbij zorgvuldig om met ons maatschappelijk kapitaal”.

De bijdrage aan de volkshuisvesting in het Groene Hart:

*Focus op de kerntaak 
*
Op weg naar gemiddeld energielabel B in 2020
*Naar een klantgerichte dienstverlening

*Meer samenwerking met maatschappelijke organisaties, leveranciers en vooral met de huurders.

*Scherper sturen, wendbaar en professioneler maken

*Het vermogen maximaal inzetten

Het bestuur van Weidelanden onderschrijft dit streven maximaal en ondersteunt
 GroenWest waar het in ons vermogen ligt.
Kennisgenomen van de uitwerking van het streefhuurbeleid.

Doelstelling van het streefhuurbeleid.

Hieronder geven we aan wat de doelstellingen zijn van het huurbeleid van GroenWest.
Uitgangspunt: GroenWest zorgt voor voldoende betaalbare woningen voor de doelgroep.

*Door de hoge kwaliteit van onze woningen vragen we niet de huur voor de woningen die we mogen vragen. We vragen nooit meer dan de 80% van de huur die we mogen vragen voor de woningen, vaak is de huur in verhouding tot de kwaliteit lager.

*We verhuren circa 80% van onze woningen bewust onder de grenzen waarbij huishoudens nog recht hebben op huurtoeslag: dit is onze primaire doelgroep. Zo geven we deze huishoudens een maximale kans om een geschikte woning te vinden.

*Circa 20% van de sociale woningen komt beschikbaar voor de huishoudens die net geen recht meer hebben op huurtoeslag en huishoudens met een inkomen dat te laag is om een woning te kopen.
Met dit nieuwe streefhuurbeleid proberen we een ideale balans te vinden tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en de verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Activiteiten 100 jarig jubileum GroenWest.

Voorstel/gevraagd besluit:

Vanuit de klantbordgroep een werkgroep inrichten die betrokken wordt bij een paar activiteiten in het kader van ons 100-jarig jubileum

Overwegende dat:

*In het werkplan 2019 van de HvW (opgesteld door Atrivé) zal deze werkgroep   opgenomen worden;

*Deze werkgroep zal zich vooral bezighouden met activiteiten gericht op de huurders       van GroenWest.

20 maart:
De algemene Leden Vergadering in Het Wapen Van Harmelen.

De aftredende bestuursleden zijn Jannie Kreeft, Louis Dolmans en Jan Duijs.

Jannie Kreeft heeft zich niet meer beschikbaar gesteld.

Wij bedanken haar voor de tomeloze inzet, eerst in Hart voor Huurders in Harmelen en omstreken en sinds de fusie van 2013 bij Weidelanden.
Louis Dolmans en Jan Duijs stellen zich wel verkiesbaar voor de komende vier jaar.

Jan Peltenburg, die zich ingezet heeft als interim-voorzitter heeft zich kandidaat gesteld en is

Klaas Prosman heeft zich kandidaat gesteld.

Alle vier de kandidaten zijn unaniem gekozen.

10 april:
Werkgroep Leefbaarheid:

*GroenWest en de partners waarmee GroenWest samenwerkt zijn er steeds meer van doordrongen dat je het samen doet.

*GroenWest spreekt niet over bewoners maar met huurders.

Rol wijkbeheerder: zij doen belangrijk werk voor huurders.

Rol woonconsulenten: verbinding tussen huurders en GroenWest

23 april:
In Het Wapen van Harmelen is de eerste Klankbordgroep van start gegaan.

Zij nemen het jaarplan en de startnotities door.

In dit jaarplan komen de volgende onderdelen aan bod:

1. Participatie van huurders (structuur & onderwerpen)

2. Werken aan een goed bestuur

3. Jaaragenda 2019 vaststellen

4. Evaluatie & opmaat richting 2020

Het is een goed jaarplan, wij hebben er zin in.

24 april:
In deze bestuursvergadering hebben wij het gehele jaarplan een invulling gegeven.

Beëindiging van de Bewonerscommissie Helmstraat in Mijdrecht, GroenWest en de bewonerscommissie hebben samen besloten om te stoppen in de huidige vorm.

9 mei:
Werkgroep Ondernemingsplan:

In de bijeenkomst zijn de doelstellingen uit het ondernemingsplan besproke
.
*Meer huishoudens op hun plek

*Uitstekende dienstverlening

*Duurzaam en comfortabel wonen

*Zorg voor wonen met zorg

*Samenwerken aan inclusieve, leefbare wijken

15 mei:
Gevraagd: Kennis te nemen van de voor GroenWest relevante uitkomsten van de evaluatie van de Woningwet 2015 en de toekomstige maatregelen die daaruit voortvloeien.

Toelichting:

Weinig grote veranderingen, veel minder regeldruk

Vereenvoudigde regelgeving

5% ‘niet passend’ makkelijker inzetbaar

Hogere huurverhoging voor hoge inkomens

Huuraanpassing verduurzaming valt buiten huurharmonisatie

Inkomensgrens wordt gedifferentieerd

Meer mogelijkheden voor meerjarige prestatieafspraken

Meer ruimte voor de bouw van middenhuur.

De conceptversies van het bod 2020 van GroenWest aan de gemeenten Woerden, De Ronde Venen en Montfoort wordt ter advisering voorgelegd aan het bestuur van Weidelanden.

* GroenWest doet op grond van artikel 42 van de Woningwet, jaarlijks voor 1 juli, op basis van haar inzichten en bedrijfsvoering een voorstel van haar (redelijke) bijdrage aan de gemeentelijke woonvisie (het bod).

* Vervolgens na indiening van het bod, de daaruit volgende prestatieafspraken (na goedkeuring door de RvC) uiterlijk 15 december samen met jaarplan en begroting in bezit zijn van Gemeenten en HV Weidelanden.

* Het indienen van het bod aan de gemeente Utrecht, op voorstel van de gemeente, is uitgesteld. Dit bod zal t.z.t. apart ter advisering aan de HvW worden voorgelegd.

27 mei:
Werkgroep Duurzaamheid:

De Jan van Tooropstraat in Woerden maakt een onderdeel uit van de pilotwijk aardgasvrij.

Hier hebben gemeente Woerden en GroenWest over afgesproken dat zij proefprojecten gaan uitvoeren waarbij woningen geen aardgas meer nodig hebben. De wijk omvat zo’n 930 woningen waarvan 1/3 in bezit is van GroenWest, de overige woningen zijn particulier eigendom.

Aandachtpunten vanuit de discussie:

*is het voor bewoners duidelijk hoe deze woningen ‘werken’.

*Werkgroep Duurzaamheid wil graag meelezen met de concepten voor de    gebruikershandleiding aan bewoners.
 

3 juni:
Werkgroep Communicatie:
Aanleiding vanuit de werkgroep: een verdiepingsslag op specifieke thema’s in kleine werkgroepen en praktisch advies voor HV-Weidelanden en GroenWest.

Doel van de werkgroepen:

* Verbeteren van het digitaal klantencontact en het organiseren van betrokkenheid bij huurders, voor zowel GroenWest als voor HV-Weidelanden.

* Verkennen hoe meer doelgroepen informeel en laagdrempelig kunnen meedenken.

5 juni:
Bod Gemeenten 2020 en begeleidende brief aan Woerden, De Ronde Venen en Montfoort.

Het bod gaat over hoe GroenWest in 2020 een bijdrage wil leveren aan de Woonvisie van de gemeenten waar zij actief is. Anders gezegd: welke activiteiten willen wij in 2020 uitvoeren en hoe draagt dat bij aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid in de betreffende gemeenten? Dit bod wordt vóór 1 juli 2019 uitgebracht aan de gemeenten en zal uiteindelijk uitmonden in prestatieafspraken voor 2020.

13 juni:
Werkgroep Dienstverlening:

* Aanleiding: een verdiepingsslag op specifieke thema’s in kleine werkgroepen en praktisch advies voor Weidelanden en GroenWest met het doel: meegeven aan GroenWest wat huurders ervaren wat beter kan, samen komen tot verbeterslagen zodat het tot resultaat leidt.

20 juni:
Werkgroep wonen en zorg: twee thema’s waar de werkgroep zich mee bezig houdt.

1.Verhuiswensen en doorstroming: wat hebben senioren nodig om te kunnen verhuizen naar een passende woning?
2.Langer thuis wonen: Wat hebben senioren en andere mensen met een zorgvraag nodig om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen?

21 juni:
Werkgroep Leefbaarheid:

De wijkagent uit Mijdrecht was te gast bij de werkgroep.

Wijkagent nieuwe stijl is meer manager, die zorgt dat wat er in een wijk speelt door de juiste persoon wordt opgepakt.

4 september:
Gevraagd akkoord te gaan met de voordracht voor herbenoeming van Bote de Vries voor een 2e termijn als lid RvC en huurdercommissaris.

Voorgenomen benoeming van Geja Topper als lid RvC GroenWest.

Het bestuur van Weidelanden heeft de memo gezien en heeft GroenWest mondeling positief advies gegeven.

Er hebben zich nieuwe (aspirant) bestuursleden aangemeld, mevrouw Henny van Rhee, de heren Willem Visser en Dirk Zevenhoven.

Zeer verheugend maar Dirk Zevenhoven heeft zich kort hierna weer afgemeld. Hij gaat zich oriënteren op een koophuis.

9 september:
Werkgroep Ondernemingsplan:

Corporaties hebben kort gezegd drie onderdelen waarin zij investeren:

*Betaalbaarheid: huren die passen bij het inkomen van de huurder, verduurzamen op een manier die de woonlasten niet verhoogt.

*Beschikbaarheid: nieuwbouw, voldoende woningen voor de doelgroep

*Kwaliteit: comfortabele woningen qua type en grootte passend bij de doelgroep.

18 september:
Weidelanden wordt advies gevraagd om de conceptversie van het bod 2020 van GroenWest aan Gemeente Utrecht met de begeleidende brief.

Het bestuur kon zich unaniem vinden in het door GroenWest gedane bod en adviseert dan ook positief over dit bod. 
GroenWest gaat het experiment loting starten.
Momenteel worden alle vrijkomende woningen van GroenWest (met uitzondering van directe bemiddeling) via het aanbodmodel toegewezen.

Hierbij is de inschrijfduur van de woningzoekende bepalend voor de toewijzing. Vanaf het vierde kwartaal van dit jaar zal een deel van de woningen via loting worden toegewezen.
Welke woningen hiervoor in aanmerking komen, wordt momenteel uitgewerkt.

9 oktober:
Werkgroep Leefbaarheid:

Richt je zoveel mogelijk op het versterken en uitbouwen van bestaande bewonersinitiatieven.

Weidelanden en GroenWest willen bijeenkomsten in de verschillende kernen organiseren. Wij willen horen wat er leeft onder de huurders en natuurlijk vragen of zij willen meedoen en meedenken.

Maar ook horen of zij ideeën hebben of kleine initiatieven willen opstarten in hun buurt. GroenWest en Weidelanden willen dan graag meedoen hoe dat initiatief een steun in de rug kan krijgen. Er zijn over het hele gebied verspreid veel mooie initiatieven. Die kun je op andere plekken ook kopiëren, met succesvolle huurders elders als ambassadeur

6 november:
Het jaarplan 2020 (activiteiten en begroting) van GroenWest is ter bespreking en advisering aan Weidelanden aangeboden.

Activiteitenplan:

 • Samenwerken aan een stevige thuisbasis.
 • Meer huishoudens op hun plek.
 • Uitstekende dienstverlening.
 • Duurzaam en comfortabel wonen
 • Zorgen voor wonen en zorg
 • Samenwerken aan inclusieve, leefbare wijken.
 • Hoe wij werken

12 november:
Tweede bijeenkomst Klankbordgroep

De bijeenkomst stond in het teken van voldoende betaalbare huurwoningen voor middeninkomens.

*Meer nieuwe woningen bouwen voor lage inkomens en voor middeninkomens

*10% van de vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan lage midden inkomens

*Bij toewijzing de huurprijs van de woning bepalen op basis van het inkomen

*Verkoop van vrije sector huurwoningen voor middeninkomens

*Meer maatwerk: flexibel in woningruil, creatief zijn om doorstroming beter op gang
 te krijgen
*Betere communicatie: proactief communiceren

*Meer inzetten op doorstroming

 Weidelanden en GroenWest nemen deze punten ter harte en gaan ermee aan de slag.

31 december:
Met ingang van 31 december 2019 heeft Klaas Prosman zijn bestuursfunctie neergelegd.

Uitgebrachte adviezen 2019:

2019.02.27.
Weidelanden heeft het advies gegeven over de huurverhoging 2019:
o 1,6% (inflatie) huurverhoging voor de huishoudens met een inkomen tot € 42.436
o 1,6% (inflatie) huurverhoging voor de inkomens vanaf € 42.436 bij een huur boven de liberalisatiegrens
o 5,6% (inflatie + maximale opslag van 4,0%) huurverhoging voor de inkomens vanaf
€ 42.436 bij een huur onder de liberalisatiegrens
o 1,6% (inflatie) huurverhoging voor de vrijesectorhuurwoningen
o 1,6% (inflatie) huurverhoging voor de overige woongelegenheden
o 1,6% of 3% huurverhoging voor parkeerplaatsen en garageboxen, afhankelijk van contract
o Geen huurverhoging door te voeren bij 13 woningen waar een sociaalplan van kracht is.

o De huur van BOG en MOG wordt conform contract verhoogd

Overwegende dat:

·  De wettelijk toegestane huursomverhoging voor dit jaar is vastgesteld op 1,6% (inflatie) + 1% inclusief huurharmonisatie
·  Het sociaal huurakkoord uitgaat van een maximaal gemiddelde huurverhoging van 1,6% (inflatie) exclusief huurharmonisatie
·  Ook dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk is
·  De huurverhoging in lijn ligt met de prestatieafspraken met gemeenten
Weidelanden adviseert positief over de voorgenomen huurverhoging 2019.

2019.02.27.
Het bestuur van Weidelanden heeft ingestemd met het feit de vergoeding die huurders betalen die verbonden zijn aan het plaatsen van zonnepanelen, opnemen in de servicekosten.
De hoogte
van de vergoeding die gevraagd wordt is gebaseerd op maximaal de helft van de geschatte besparing. Deze is vervolgens vertaald naar een vaste staffel afhankelijk van het aantal door de huurders afgenomen zonnepanelen.

Het bestuur van Weidelanden heeft de conclusie getrokken dat het voorstel goed onderbouwd is en stemt daarom in uw voorstel de vergoeding op te nemen in de servieskosten.

2019.05.14.
Huurdersvereniging Weidelanden heeft positief geadviseerd om de conceptversies van GroenWest aan de gemeenten Woerden, De Ronde Venen en Montfoort te gebruiken.

Overwegende dat:

* GroenWest op grond van artikel 42 van de WoningWet, jaarlijks voor 1 juli, op basis van haar inzichten en bedrijfsvoering een voorstel van haar (redelijke) bijdrage aan de gemeentelijke woonvisie (het bod) doet.

*Vervolgens na indiening van het bod, de daaruit volgende prestatieafspraken (na goedkeuring door de RvC) uiterlijk 15 december samen met jaarplan, begroting en dpi in bezit zijn van Aw, Gemeenten en HV Weidelanden.

*Het indienen van het bod aan de gemeente Utrecht, op voorstel van de gemeente, is uitgesteld. Dit bod zal t.z.t. apart ter advisering aan de HvW worden voorgelegd.

2019.09.04.
Het bestuur van Weidelanden is zeer te spreken over de wijze waarop Bote de Vries ons in het afgelopen jaar vertegenwoordigt in de RvC.

Wij gaan akkoord met de bindende voordracht voor herbenoeming.

2019.09.18.
* De conceptversie van het bod 2020 van GroenWest aan Gemeente Utrecht met bijhorende 
begeleidende brief.
Overwegende dat:

*Het indienen van het bod aan de gemeente Utrecht, op voorstel van de gemeente, is uitgesteld totdat de nieuwe gemeentelijke woonvisie is vastgesteld.

Dit is op 18 juli 2019 gebeurd.

* Op 1 september de inhoud van bijgevoegd concept bod, op verzoek van de gemeente Utrecht, met hen is gedeeld als ‘voorstel’ voor onze bijdrage aan de nieuwe woonvisie. Voorstel’ en geen ‘bod’ omdat corporaties onvoldoende tijd hadden om het stuk ter goedkeuring voor te leggen aan HvW en RvC. Het concept bod leggen we hierbij ter advisering voor aan HvW.

* Bijgevoegde documenten zijn afgestemd met de afgevaardigden van de HvW voor Utrecht.

* Het concept bod inhoudelijk nagenoeg gelijk is aan de biedingen 2020 aan de andere gemeenten.

* Het definitieve bod als basis zal dienen voor de onderhandelingen over de prestatieafspraken dit najaar.

Het bestuur van Weidelanden kan zich unaniem vinden in het gedane bod aan de gemeenten en adviseert positief.

2019.09.18.
Experiment Loting.

Aanleiding:

De slaagkans van starters is vaak lager dan die van doorstromers, door een kortere inschrijfduur.

Bij woningverloting is de slaagkans van starters en doorstromers gelijk. Om meer starters aan een woning te helpen is GroenWest bereid om een deel van de woningen toe te wijzen via loting. Dit staat in het ondernemingsplan en maakt deel uit van onze aanpak om ‘meer huishoudens op hun plek’ te krijgen. Ook is dit opgenomen in de prestatieafspraken van 2019 met de gemeenten DRV, Woerden en Montfoort.

Sinds de nieuwe huisvestingsverordening behouden huurders die zich na acceptatie van een woning opnieuw inschrijven 75% van hun opgebouwde inschrijfduur. Hoewel dit de concurrentiepositie van starters niet direct beïnvloedt, zorgt dit op den duur wel voor grotere verschillen in inschrijftijd tussen starters en doorstromers. Het verloten van woningen kan de negatieve invloed hiervan op de slaagkans van starters tegengaan.

Weidelanden heeft positief advies gegeven en gaat ervanuit dat dit experiment zal slagen.

2019.11.06.
Voorstel/gevraagd besluit:

* Bespreken van en adviseren over het concept-jaarplan 2020 ‘Samen doen’

Overwegende dat

* Het concept-jaarplan 2020 ook ter bespreking wordt voorgelegd aan de Auditcommissie van de RvC op 12 november;

* Het ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC op 27 november a.s.

* Er voor het jaarplan 2020 sprake is van een niet gekwalificeerd adviesrecht voor de HvW.

Weidelanden adviseert positief om het jaarplan 2020 ‘Samen doen’ te gebruiken.

Mijdrecht 11 maart 2020,
Aad Kruys, secretaris HV-Weidelanden.

a.kruys@hv-weidelanden.nl

www.hv-weidelanden.nl

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.