Nieuws

Hier vindt u actueel nieuws van Weidelanden

Weidelanden laat huurders meepraten.
CAZAS-Wonen werkt aan de toekomst
Huurdersvereniging Weidelanden is een vereniging die opkomt voor de belangen van de huurders van woningcorporatie CAZAS-Wonen.  De woningcorporatie in het Utrechtse Groene Hart is ....

Wijkgerichte aanpak zonnepanelen GW succesvol.
Een jaar geleden is woningcorporatie GroenWest een omvangrijk zonnepanelenprogramma gestart. Projectpartner ‘het Solarteam’ is de wijken ingegaan om .....

100.000 Huurwoningen energieneutraal en lagere woonlasten.
GroenWest heeft deelgenomen aan de gezamenlijke actie van Urgenda en woningcorporaties. We bieden aan om in plaats van verhuurderheffing te betalen dit geld te investeren in extra duurzaamheidsmaatregelen in de komende twee jaar.

GroenWest bindt de strijd aan tegen woonfraude
GroenWest bindt de strijd aan tegen woonfraude. Die neemt toe omdat, zo zegt de corporatie, de druk op de woningmarkt nogal hoog is. Huurwoningen worden vaker onderverhuurd.


Laatste nieuws

Fusie Huurdersverenigingen Weidelanden en IJsselstein

FUSIE VERENIGINGEN Heden, dertig juni tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. Udo Louwerens, notaris te Woerden: mevrouw Sharon Grob, geboren te Gendringen op twee december negentienhonderd tweeënnegentig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te 3441 AS Woerden, Haven 1, te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: 1. de vereniging: Huurdersvereniging Weidelanden, statutair gevestigd te gemeente Woerden, met adres 3641 JM Mijdrecht, Gouwenstraat 6, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57655561, hierna ook te noemen: “de Verkrijgende Vereniging”; en 2. de vereniging: Huurdersvereniging IJsselstein, statutair gevestigd te IJsselstein, met adres 3404 CS IJsselstein, Praagsingel 372, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30160580, hierna ook te noemen: “de Verdwijnende Vereniging”. De comparante, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: Begripsbepalingen. [...]

Lees verder

Jaarverslag 2021 Huurdersvereniging Weidelanden

Jaarverslag 2021 Wat doet de Huurdersvereniging Weidelanden? Huurdersvereniging Weidelanden behartigt de belangen van alle huurders van GroenWest. Deze huurders wonen in vier gemeenten: De Ronde Venen, Woerden, Montfoort en Utrecht. Wij informeren u over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woningleefbaarheid. Wanneer u over bovenstaande onderwerpen vragen heeft, kunt u deze via de website www.hv-weidelanden.nl aan ons stellen. Naast onze adviesrol aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie bijvoorbeeld over het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we gevraagd als Huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen van GroenWest en over sommige onderwerpen mee kunnen beslissen. De Huurdersvereniging is sinds 1 juli 2015 gelijkwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken tussen de Gemeenten en GroenWest. Deze afspraken vinden in vier gemeenten plaats; Woerden, Montfoort, Utrecht en De Ronde Venen. Hoe houden wij contact met onze huurders? [...]

Lees verder

Algemene JaarVergadering 23 maart 2022 HV-Weidelanden

UITNODIGING: het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering van Huurdersvereniging Weidelanden DATUM: 23 maart 2022 PLAATS: Sport- en zalencentrum De Willesstee, Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR Wilnis Geachte heer, mevrouw, Huurdersvereniging Weidelanden nodigt u uit voor onze Algemene Jaarvergadering op 23 maart. Wij informeren u over belangrijke zaken betreffende onze vereniging. Wij leggen verantwoording af over onze activiteiten van het afgelopen jaar en wij blikken vooruit. Weidelanden vindt het belangrijk om huurdersbetrokkenheid zo breed mogelijk vorm te geven en dat doen wij met medewerking van CAZAS-wonen. Beide delen het belang dat op bepaalde beleidsthema’s en/of huurder gerelateerde vraagstukken een brede achterban meedenkt en input geeft. Hierdoor vindt er raadpleging plaats, wordt er kritisch getoetst en wordt Weidelanden in staat gesteld om te komen tot goed verantwoorde adviezen. Om deze vorm van participatie zo goed mogelijk vorm te geven, gaan we in de komende jaren qua opzet door met de gevolgde lijn van werkgroepen. Komt u ook naar de AJV op 23 maart? Aangezien er weer veel op het programma staat vragen wij u rekening te houden met de start om 19.30 uur. [...]

Lees verder

Huurdersverenigingen Weidelanden en IJsselstein gaan straks samen

Huurdersvereniging Weidelanden is druk bezig met de fusie tussen GroenWest en Provides. Voorzitter Jan Peltenburg vertelt erover. “We dachten mee over de nieuwe naam én over de kleur en vorm van het nieuwe logo.” ‘Ik verwacht dat we prettig zullen samenwerken’ Het klikt goed tussen beide huurdersverenigingen, Weidelanden en IJsselstein. Dat bleek al meteen toen de plannen voor de fusie bekend werden. Voorzitter Jan Peltenburg van Huurdersvereniging Weidelanden belde wekelijks met de voorzitter van HV IJsselstein. Beide voorzitters zaten grotendeels op één lijn. Inmiddels zijn de plannen voor de toekomst al een stuk verder uitgewerkt. “We zijn het eens over onze werkwijze voor straks”, vertelt Jan Peltenburg. [...]

Lees verder

In gesprek over de fusie tussen GroenWest en Provides.

Het bestuur van Huurdersvereniging Weidelanden ging op 5 juli jongstleden in gesprek met de achterban. Onze leden waren per mail uitgenodigd om via het programma TEAMS deel te nemen aan deze digitale bijeenkomst. Een kleine 40 leden hadden zich hiervoor aangemeld. Na een kort welkomstwoord van voorzitter Jan Peltenburg kwamen de volgende onderwerpen aan bod: De beoogde fusie in een notendop. Vooraf hadden de deelnemers een presentatie van GroenWest ontvangen. Hierover waren geen vragen of opmerkingen. Wat betekent deze fusie voor de huurders van GroenWest?/ Wat levert de fusie de huurder op? • Wij denken dat er meer nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Dat is hard nodig. In de huidige kernen is weinig bouwgrond beschikbaar, terwijl de corporatie wel over de nodige financiën beschikt. In IJsselstein is wel voldoende grond beschikbaar voor sociale woningbouw. [...]

Lees verder

Jaarverslag 2020 Huurdersvereniging Weidelanden

Jaarverslag 2020 Wat doet de Huurdersvereniging Weidelanden? Huurdersvereniging Weidelanden behartigt de belangen van alle huurders van GroenWest. Deze huurders wonen in vier gemeenten: De Ronde Venen, Woerden, Montfoort en Utrecht. Wij informeren u over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woningleefbaarheid. Wanneer u over bovenstaande onderwerpen vragen heeft, kunt u deze via de website www.hv-weidelanden.nl aan ons stellen. Naast onze adviesrol aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie bijvoorbeeld over het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we gevraagd als Huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen van GroenWest en over sommige onderwerpen mee kunnen beslissen. De Huurdersvereniging is sinds 1 juli 2015 gelijkwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken tussen de Gemeenten en GroenWest. Deze afspraken vinden in vier gemeenten plaats; Woerden, Montfoort, Utrecht en De Ronde Venen. [...]

Lees verder

Grote klus voor HV Weidelanden

2020 was ook voor Huurdersvereniging Weidelanden een raar jaar. Door corona gingen verschillende vergaderingen niet door. Daardoor was er wél tijd om een belangrijke klus aan te pakken: de statuten van de vereniging aanpassen. Voorzitter Jan Peltenburg en secretaris Aad Kruys vertellen. Grote klus voor HV Weidelanden Het was een raar jaar, ook voor Huurdersvereniging Weidelanden. Door corona ging van alles niet door. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Er was eindelijk tijd om een belangrijke klus aan te pakken: de statuten van de vereniging aanpassen. [...]

Lees verder

Jaarverslag 2019 Huurdersvereniging Weidelanden

Huurdersvereniging Weidelanden behartigt de belangen van alle huurders van GroenWest. Deze huurders wonen in vier gemeenten, De Ronde Venen, Woerden, Montfoort en Utrecht. Wij informeren u over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woningleefbaarheid. Wanneer u over bovenstaande onderwerpen vragen heeft, kunt u deze via de website www.hv-weidelanden.nl aan ons stellen. Naast onze adviesrol aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie bijvoorbeeld over het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we gevraagd als Huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen van GroenWest en over sommige onderwerpen mee kunnen beslissen. De Huurdersvereniging is sinds 1 juli 2015 gelijkwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken tussen de Gemeenten en GroenWest. Deze afspraken vinden in vier gemeenten plaats; Woerden, Montfoort, Utrecht en De Ronde Venen. [...]

Lees verder

Jaarverslag 2018 Huurdersvereniging Weidelanden

Huurdersvereniging Weidelanden behartigt de belangen van alle huurders van GroenWest. Deze huurders wonen over vier gemeenten, De Ronde Venen, Woerden, Montfoort en Utrecht. Wij informeren u over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woningleefbaarheid. Wanneer u over bovenstaande onderwerpen vragen heeft, kunt u deze via de website www.hv-weidelanden.nl aan ons stellen. Naast onze adviesrol aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie bijvoorbeeld over het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we gevraagd als Huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen van GroenWest en over sommige onderwerpen mee kunnen beslissen. [...]

Lees verder

Jaarverslag 2017 Huurdersvereniging Weidelanden

Jaarverslag 2017 Wat doet de Huurdersvereniging Weidelanden? Huurdersvereniging Weidelanden behartigt de belangen van alle huurders van GroenWest. Deze huurders wonen over vier gemeenten, De Ronde Venen, Woerden, Montfoort en Utrecht. Wij informeren u over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woningleefbaarheid. [...]

Lees verder

Opbrengst van de huurdersbijeenkomsten

Zo’n 300 huurders gingen in september in gesprek met Huurdersver­eniging Weidelanden. De huurdersvereniging organiseerde vier bijeen­komsten in samenwerking met GroenWest om met huurders te praten over onderwerpen die zij belangrijk vinden. In dit verslag geven we een impressie van de vragen, kritische noten en tips die we hebben opge­haald tijdens de plezierige ontmoetingen met onze huurders. [...]

Lees verder

Meedoen met Weidelanden

Meedoen kan op veel verschillende manieren. Via werkgroepen, bijeenkomsten of online. De vorm doet er eigenlijk niet toe, als we maar horen wat huurders belangrijk vinden. We willen namelijk graag weten wat uw mening is als het gaat om wonen, de woonomgeving en de relatie tussen huurder en verhuurder. De vorm van meedenken en meedoen kan per onderwerp wisselen. Soms valt de keuze op een groepsgesprek, zoals bijvoorbeeld over het onderwerp ‘passend wonen voor senioren’. Een andere keer is het een workshop bijvoorbeeld over energiebesparing. [...]

Lees verder

We willen elkaar graag helpen, maar waar ontmoeten we elkaar dan?”

Huurders in gesprek over betrokkenheid: “We willen elkaar graag helpen, maar waar ontmoeten we elkaar dan?” Zo’n honderd huurders gingen op 19 september in Wilnis in gesprek met Huurdersvereniging Weidelanden. De huurdersvereniging organiseerde in de maand september vier bijeenkomsten voor de huurders van GroenWest. [...]

Lees verder

Jaarverslag 2016 Weidelanden, afscheid van onze voorzitter Jan Peltenburg

Wat doet de Huurdersvereniging Weidelanden: Huurdersvereniging Weidelanden behartigt sinds 1 april 2013 de belangen van alle huurders van GroenWest. Dat doen we door u als huurder te informeren over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen. Zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woning. Wanneer u over bovenstaande onderwerpen vragen heeft, kunt u deze via de website www.hv-weidelanden.nl stellen. Naast onze adviesrol aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie bijvoorbeeld over het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. [...]

Lees verder

GroenWest verhoogt ook dit jaar huur voor de doelgroep niet

“Een bijzondere keuze binnen de corporatiesectorVoor het tweede jaar op rij verhoogt GroenWest de huren niet. Met deze bijzondere keuze onderstreept de corporatie haar keuze voor betaalbaarheid. Uit recent onderzoek van koepelorganisatie Aedes is gebleken dat de woningen van GroenWest tot de meest betaalbare in de regio behoren en geen huurverhoging zorgt ervoor dat dit zo blijft. Huurdersvereniging Weidelanden is zeer tevreden over de keuze voor betaalbaarheid, die GroenWest - mede op basis van hun inzet - nu al twee jaar lang doorzet. [...]

Lees verder

Mooie aanvulling op de sociale woningvoorraad

Gemeente verkoopt grond aan GroenWest voor bouw 30 sociale huurappartementen “Mooie aanvulling op de sociale woningvoorraad in de gemeente” Gemeente Woerden heeft in het gebied ‘Pius X’ grond verkocht aan woningcorporatie GroenWest voor de bouw van 30 sociale huurwoningen. Wethouder Margot Stolk en directeur-bestuurder Karin Verdooren van GroenWest ondertekenden op woensdag 30 maart het contract. De nieuwbouw komt achter de voormalige Pius X-school. Margot Stolk: “De grond naast het oude Pius X-gebouw ligt al even braak. Dit biedt een unieke kans om de buurt af te maken in de stijl en met de kwaliteit van de aangrenzende nieuwbouw. ” [...]

Lees verder

GroenWest realiseert broodnodige uitbreiding sociale voorraad

44 Energiezuinige sociale huurwoningen in Leidsche Rijn Over ruim een jaar voegt woningcorporatie GroenWest 44 sociale huurappartementen toe aan de krappe sociale woningvoorraad van de gemeente Utrecht. De energiezuinige appartementen komen in de wijk Terwijde, Leidsche Rijn, Utrecht. De twee woongebouwen met appartementen maken deel uit van een plan met de naam De Melodie. BAM [...]

Lees verder

Nieuwe Samenwerkings- overeenkomst getekend

Een Samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld met de bedoeling goede mogelijkheden te bieden aan HV Weidelanden om de belangen van de huurders van GroenWest zo goed mogelijk te behartigen. Een dergelijke overeenkomst wordt aangepast zodra er wijzigingen noodzakelijk zijn. Door de wijzigingen in de wetgeving, waarbij Huurdersorganisaties meer invloed kunnen uitoefenen, was opnieuw een aanpassing nodig. Donderdag [...]

Lees verder